SOCIALINĖS PASLAUGOS

Tai teikiama pagalba asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, negalios, socialinių problemų  neturintiems galimybių savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

KLAIPĖDA

 

BĮ NEĮGALIŲJŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“

Lakštučių g. 6, Klaipėda Tel. 8 46 383402
El. paštas: klaipedoslakstute@gmail.com
http://www.klaipedoslakstute.lt/

Tikslas – padėti neįgalių asmenų integravimuisi į visuomenę, gerinant jų gyvenimo kokybę bei ugdant jų fizinius ir protinius sugebėjimus. Paslaugos teikiamos asmenims nuo 18 metų, turintiems proto negalią.

Dienos socialinės globos paslaugas sudaro:

Dienos socialinė globa institucijoje; pagalba į namus; dienos socialinė globa asmens namuose.

Specialistai: socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai, slaugytojai, kineziterapeutas, masažuotojas, psichologas, individualiosios priežiūros personalas.

Patekimo tvarka. Dėl socialinių paslaugų namuose kreiptis adresu - Smiltelės g. 14,

Telefonas pasiteirauti: 8 (46) 38 34 39

Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, pateikia: pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, neįgaliojo pažymėjimą, psichiatro ir terapeuto medicinos dokumentų išrašus (F 027/a), specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymas, jei jos asmeniui išduotos, darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT), neveiksnumo nustatymo, globėjo paskyrimo dokumentus (jei asmeniui išduoti).

Mokėjimas: už dienos socialinės globos paslaugas mokama iki 20 proc. asmens pajamų.

 

KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Žalgirio 3a, Klaipėda
tel.(8 46) 48 20 28, 36 66 77,
mobilus telefonas 8684 39377
http://www.kgnamai.lt

Tikslas – teikti senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia kvalifikuotas ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, užimtumo, savarankiškų įgūdžių palaikymo, atstatymo ir ugdymo, adaptacijos galimybes, sudarant sąlygas gyventi kuo mažiau apribotoje aplinkoje.

Specialistai. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai,užimtumo specialistai, sveikatos priežiūros specialistai įvairaus profilio slaugytojos bei jų padėjėjos.

Patekimo tvarka ir mokėjimas Norint apsigyventi valstybinės ilgalaikės socialinės globos įstaigoje gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriuje reikia pateikti:

 1. Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildoma savivaldybės socialinės paramos skyriuje);
 2. Pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 3. Pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą;
 4. Pensininko arba neįgaliojo pažymą;
 5. Medicininių dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a);
 6. Raštišką sutikimą mokėti 80 procentų savo gaunamų pajamų (pildoma savivaldybės socialinės paramos skyriuje);
 7. Esant turtui, viršijančiam normatyvą, raštišką sutikimą mokėti 1 procentą lėšų, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą(pildoma savivaldybės socialinės paramos skyriuje) ;
 8. Gyvenimo aprašymą;
 9. 2 Foto nuotraukas;
 10. Esant reikalui, gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus.

Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80% asmens pajamų. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens turtą. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Jei suaugusio asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės viršijančios normatyvą. Asmens socialinių paslaugų poreikį bei finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybė. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį.

Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės gali būti nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą.

 

VŠĮ „ORI SENATVĖ“

Šilutės pl. 2, Klaipėda
tel.: 8606 92164, 8684 44322
http://slauganamie.lt/

Registracija. Pirminė registracija vyksta telefonu 8606 92164 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 19.00 val. (7 (septynių) darbo dienų savaitė).

Tikslas: teikti dienos socialinę globą asmens namuose. Teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose. Dienos globos gavėjai: asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys su negalia. Taip pat teikiama paliatyvi slauga.

Specialistai. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, sveikatos priežiūros ir kiti specialistai.

Paslaugų gavimo tvarka. Kreipiantis dėl dienos globos reikia pateikti:

 • asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo rūpintojo, globėjo prašymą-paraišką (SP 8), kuris pildomas pas mus.
 • asmens tapatybę patvirtinantį
 • asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams),
 • neįgaliojo pažymėjimą,
 • darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
 • pažymą, apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1) arba nustatytą specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (forma SPP-2), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, jeigu yra nustatyti specialieji poreikiai,
 • teismo nutartį dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba),
 • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F27/a), kuriame būtina informacija apie infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

Paskirtu laiku atvykus pas administratorę registracijos patvirtinimui, reikia turėti šiuos dokumentus:

 • Asmens tapatybės dokumentą (pasą ar tapatybės kortelę),
 • Šeimos (gydančio) gydytojo užpildytą medicininę formą (F Nr. 027/a), gydytojų komisijos išvada
 • Sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą (pensininko, invalidumo pažymėjimą).

Mokėjimas. Įstaigoje teikiamos paslaugų kaina priklauso nuo kliento gaunamų pajamų, nuo paslaugų kiekio.

Paliatyviosios slaugos paslaugos apmokamos Teritorinių ligonių kasų tiems klientams, kuriems teikiamos paslaugos atitinka patvirtintas teikiamų kompensuojamųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodus.

 

KLAIPĖDOS MARIJOS TAIKOS KARALIENĖS PARAPIJOS CARITAS, SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Taikos pr. 29a, Klaipėda
Tel. +3705746035, +37068758020
El. paštas: mtkparapija@gmail.com
http://taikoskaraliene.lt/caritas,44.html

Tikslas – teikti senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia kvalifikuotas ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, įgyvendinami projektai „Maistas ant ratų“, ir "Globa ir sielovada ligonio namuose“, padeda jiems bei jų artimiesiems buityje, bendrauja, konsultuoja, kartu sprendžia iškilusias problemas.

Specialistai. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, savanoriai.

Mokėjimas. Senelių globos namai 34 vietų. Kaina 660€ per mėnesį. Priimami tik gulintys asmenys.

 

KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS

Taikos pr. 76, Klaipėda
Tel.(8 46) 31 11 85, (846) 31 18 95
El.paštas: spc@takas.lt
http://parama.klaipeda.lt/index.htm

Tikslas teikti ir atlikti šias pagrindines funkcijas:

 • teikti informaciją ir konsultuoti miesto gyventojus teikiamų įstaigoje socialinių paslaugų klausimais;
 • tarpininkauti ir atstovauti klientų interesus kitose įstaigose ir institucijose;
 • teikti sociokultūrines paslaugas;
 • palaikyti ir ugdyti klientų socialinius įgūdžius;
 • teikti nemokamas, iš dalies ar visiškai mokamas socialines paslaugas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis tvarkomis:
 • tvarkyti asmens dokumentus socialinės rizikos grupės asmenims;
 • organizuoti ir teikti pagalbos į namus paslaugas seniems, neįgaliems asmenims bei šeimoms, auginančioms vaikus su negalia;
 • rengti dokumentus dėl pagyvenusių ir neįgalių asmenų apmokėjimo už ilgalaikį (daugiau kaip 120 d.) gydymą ir slaugą sveikatos priežiūros įstaigoje;
 • rengti dokumentus, būtinus rūpybos įteisinimui, teikia juos teismui ir atstovati rūpintinių interesams teisme bei vėliau kontroliuoti rūpintojų veiklą;
 • aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis;
 • organizuoti ir teikti maitinimo Labdaros valgykloje, karšto maisto pristatymo į namus ir maisto krepšelio išdavimo paslaugas;
 • organizuoti ir teikti transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;
 • organizuoti ir teikia dienos globos paslaugas klientų namuose ir Dienos globos tarnyboje;
 • aprūpinti būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus paramą.
 • rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie įstaigoje teikiamas socialines paslaugas;
 • vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas.

Specialistai – socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, sveikatos priežiūros specialistai.

Patekimo tvarka. Kreiptis į Klaipėdos miesto socialinės paramos centro 15 kab., Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda,  tel.: 300706
Klientai priimami I-IV nuo 8 val. iki 17 val., V nuo 8 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val.
Informacija teikiama telefonu: 31 18 95, el. paštas spc@takas.lthttp://parama.klaipeda.lt

Mokėjimas. Asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, nustatytą Socialinių paslaugų įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje, pagalba į namus teikiama nemokamai. Visi kiti klientai už paslaugas moka pagal patvirtintus pagalbos į namus teikimo įkainius

 

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJA
KLAIPĖDOS SKYRIUS

Taikos pr. 107, Klaipėda
Tel: 8-46 410107 Mob: 862044701

Veikla. Senų, vienišų žmonių priežiūra. Raudonojo Kryžiaus organizacijos misija - padėti socialiai remtiniems žmonėms visame pasaulyje. Remiantis šia misija Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija teikia pagalbą socialiai pažeidžiamiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų. Įgyvendindama įvairias programas, draugija siekia ne tik atsižvelgti į socialiai remtinų, senų, vienišų bei lėtinėmis ligomis sergančių žmonių poreikius, bet ir gerinti gyvenimo kokybę.
Pagrindinis dėmesys yra skiriamas:

 • vienišų, senų, lėtinėmis ligomis sergančių  žmonių dvasinės pusiausvyros palaikymui;
 • sveikai gyvensenai, mokymams visuomenei, savipagalbos grupėms;
 • socialinio gerbūvio gerinimui;
 • vienišų žmonių integravimui į visuomenę, siekiant panaikinti žmonių vienatvę;
 • organizuoti susitikimus – vakaronės su vienišais, senais, neįgaliais žmonėmis.

Humanitarinė pagalba.Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (LRKD) vykdo įvairią pagalbą socialiai remtiniems asmenims, senjorams, neįgaliesiems, ligoniams, našlaičiams ir be globos likusiems vaikams, bedarbiams ir kitiems nelaimės ištiktiems asmenims.

Specialistai. Socialiniai darbuotojai, medicinos slaugytojos, savanoriai.

Mokėjimas. Visos paslaugos nemokamos.

 

KLAIPĖDOS KRAŠTO ALZHEIMERIO LIGOS KLUBAS „ATMENA“

Galinio pylimo 3 Klaipėda,
Tel. +370 616 71 876
El. paštas klubasatmena@gmail.com

http://klubasatmena.weebly.com/

Tikslai: sudaryti ir nuolat atnaujinti sergančių Alzheimerio liga duomenų bazę; sistemingai tirti šių asmenų ir jų šeimos narių poreikius; savo veikla padėti sergantiems demencijomis, namų slaugytojams bei šeimos nariams gyventi pilnavertį gyvenimą, aktyviai reikštis visuomenėje, siekti, kad sergantieji demencijomis ir jų artimieji gautų visapusišką informaciją apie ligą, jos diagnostikos ir gydymo būdus, kvalifikuotą medicinos pagalbą bei reikiamus vaistus; ginti sergančiųjų demencijomis teises ir orumą; gilinti visuomenės žinias apie Alzheimerio ligą ir kitas demencijas; organizuoti narių savitarpio pagalbą; siekti, kad visi klubo nariai išmoktų sveikos gyvensenos pagrindų ir jų laikytųsi.

Specialistai. Socialiniai darbuotojai, psichologai, bendrosios praktikos slaugytojai, gydytojai- neurologai, savanoriai.

Patekimo tvarka: Įprastai klubo narių susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį nuo 17 valandos adresu Galinio pylimo 3b, Klaipėda, užimtumo patalpose. Pageidaujančius tapti klubo nariais kviečia iš anksto registruotis tel. nr.8 616 71 876

Mokėjimas. Stojamasis mokestis 3 eurai, metinis mokestis 5 eurai.

 

VŠĮ KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

H.Manto 36 Klaipėda(Senieji buities rūmai IIa.)
Tel. 846-212664; 846- 211283;
el.paštas kspcentras@gmail.com

Tikslas – teikti visą informaciją apie aktualias socialines paslaugas. Išsami informacija – nemokamai

 

VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI

Klaipėdos g. 53, Gargždai
Tel. 846 470483
http://www.gaigalaitis.lt

Teikiamos paslaugos:

 • Būsto paslaugos;
 • Maitinimo paslaugos;
 • Asmens higienos paslaugos;
 • Buitinės paslaugos;
 • Socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo paslaugos;
 • Religinių apeigų organizavimo paslaugos;
 • Slaugos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį;
 • Papildomos paslaugos, kurios teikiamos gyventojų pageidavimu pagal globos įstaigoje nustatytą tvarką ir įkainius.

Specialistai. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, slaugytojos, slaugytojų padėjėjos, kineziterapeutai, gydytojas psichiatras, dietistas.

Patekimo tvarka. Reikia kreiptis į socialinės paramos skyrių dėl ilgalaikės globos.

Mokėjimas. Senyvo amžiaus asmeniui, suaugusiam asmeniui su negalia 503,00eur/mėn. Suaugusiam asmeniui su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia 603,00eur/mėn. Asmuo pageidaujantis apsigyventi globos namuose moka 80% savo asmeninių pajamų. Likusią sumą dengia savivaldybė.

 

MACIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija
Šilutės rajonas
Tel./faks. 8 441 56571
http://www.macikaigloba.lt

Tikslas. Macikų socialinės globos namų paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Socialinės globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Patekimo tvarka:

 1. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą.
 2. Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo socialinės globos namuose, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija.
 3. Miesto (rajono) savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į Globos namus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sprendimo kopiją išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
 4. Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose, Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išrašo siuntimą į Globos namus. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose.
 5. Į socialinės globos namus nepriimami asmenys:
  Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje praėję daugiau kaip 3 mėnesiai;

  Į socialinės globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis:     ūmiais infekciniais, somatiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų socialinės globos namuose gyvenančių asmenų sveikatai;  aktyviąja tuberkulioze,  odos infekcinėmis ligomis,  lytiškai plintančiais susirgimais, sergantys AIDS, lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija.

Specialistai. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, bendrosios praktikos ir psichikos sveikatos slaugytojos, gydytojas psichiatras, užimtumo specialistai, kineziterapeutai.

Mokėjimas. Ilgalaikės socialinės globos paslaugų mėnesio kaina:
Asmenys su sunkia negalia 592,56 asmenys su psichikos sutrikimais 477,29. Asmuo pageidaujantis apsigyventi globos namuose moka 80% savo asmeninių pajamų. Likusią sumą dengia savivaldybė.

 

GARGŽDAI

 

KLAIPĖDOS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRAS

Klaipėdos g. 11, Gargždai
Tel.(8 46) 47 19 50, faksas (8 46) 47 19 50,
http://www.gargzdupsc.lt/

Teikiamos paslaugos:

 1. Pagalba į namus. Teikimo trukmė/dažnumas – iki 10 val. per savaitę, iki 5 kartų per savaitę.
 2. Dienos socialinė globa asmens namuose. Teikimo trukmė/dažnumas - nuo 2 iki 8 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę asmens namuose.
 3. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Paslaugos trukmė/dažnumas – pagal poreikį.
 4. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis.

Specialistai. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, slaugytojos, slaugytojų padėjėjos, kineziterapeutai.

Patekimo tvarka. Atvykti adresu Klaipėdos 11 Gargždai arba skambinti telefonu (846) 47 19 50.

 

VŠĮ „GYVENIMO VILTIS“, SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Lašupio g. 1, Dovilai, Dovilų sen. Klaipėdos r.
Tel. Nr. +37063500063, +37068090423

Tikslas. Teikti trumpalaikės, ilgalaikės slaugos, globos paslaugos, pensionatas, senelių namai, globos namai, slauga.

Specialistai. socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai, slaugytojai, kineziterapeutas, užimtumo specialistai.

MOKĖJIMAS. Paslaugos mokamos. Mėnesio kaina 570 €

 

KRETINGA

 

PADVARIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Padvarių k. Kretingos sen. Kretingos r. sav.
Tel. 8445 48 378
http://www.padvariai.lt/

TIKSLAS. Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenys, kuriems dėl proto ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros(pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Specialistai. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, užimtumo specialistai, sveikatos priežiūros specialistai įvairaus profilio slaugytojos bei jų padėjėjos.

Patekimo tvarka. Norint apsigyventi valstybinės ilgalaikės socialinės globos įstaigoje gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriuje reikia pateikti:

 1. Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildoma savivaldybės socialinės paramos skyriuje);
 2. Pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 3. Pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą;
 4. Pensininko arba neįgaliojo pažymą;
 5. Medicininių dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a);
 6. Raštišką sutikimą mokėti 80 procentų savo gaunamų pajamų (pildoma savivaldybės socialinės paramos skyriuje);
 7. Esant turtui, viršijančiam normatyvą, raštišką sutikimą mokėti 1 procentą lėšų, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą(pildoma savivaldybės socialinės paramos skyriuje) ;
 8. Gyvenimo aprašymą;
 9. 2 Foto nuotraukas;
 10. Esant reikalui, gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus.

Mokėjimas. Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80% asmens pajamų. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens turtą. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Jei suaugusio asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės viršijančios normatyvą. Asmens socialinių paslaugų poreikį bei finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybė. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį.

 

NASRĖNŲ SENELIŲ GLOBOS NAMAI, VŠĮ RIETAVO PARAPIJOS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ PADALINYS

Nasrėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav.
Tel. 8448 69422

Tikslas - teikti senyvo amžiaus asmenims kvalifikuotas ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, užimtumo, savarankiškų įgūdžių palaikymo, atstatymo ir ugdymo.

Patekimo tvarka. Norint apsigyvent Nasrėnų senelių globos namuose reikėtų atvykti į Rietavo parapijos namus Naujalio g. 3, Rietavas.

Specialistai. Socialiniai darbuotojai, slaugytojos, gydytojas.

Mokėjimas. Asmeniui, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis 732,72 € per mėn. asmeniui, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis 519,87€ per mėn.

Teikiama trumpalaikė globa senelių namuose. Vieno lovadienio kaina:
asmeniui, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis 22,00€
asmeniui, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis 14,48€

 

KRETINGOS DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Tiekėjų g. 23, Kretinga
Tel. (8 445) 70145, mob. 8-683-18331
http://www.kretingosneigalieji.lt

Paslaugos. socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichinę ir fizinę negalią, įstaiga turint stacionarios socialinės globos struktūrinį padalinį.

Dienos veiklos centro Salantų padalinys - tai stacionari socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, skirta asmenims su proto, psichine ir fizine negalia jų dienos užimtumui, laikinam apgyvendinimui ir integracijai į visuomeninį gyvenimą. Į Salantų padalinį priimami asmenys su proto, psichine ir fizine negalia, vyresni kaip 18 metų, gyvenantys Kretingos rajone Salantų, Imbarės, Kūlupėnų, Darbėnų seniūnijose ir kitose aplinkinėse vietovėse. Esant laisvų vietų priimami asmenys iš kitų miestų.

Specialistai. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, užimtumo specialistai, slaugytoja.

Patekimo tvarka. Asmenys, norintys gauti Salantų padalinyje teikiamas paslaugas, turi kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių (adr. J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga ) arba į savo seniūnijos socialinę darbuotoją.

 

KRETINGOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS SKYRIUS

J. Chotkevičiaus g. 10, Kretinga
Tel. (8445)76172, 8686 36078
http://www.kretinga.lt/SP

Veikla

 • organizuoja piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams ir kitokio pobūdžio paramos (maisto produktais, drabužiais ar kitais būtinais reikmenimis), socialinių paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams;

 • vertina šeimų (asmenų), kurios kreipiasi dėl socialinės paramos, socialinių paslaugų, pajamas, turtą, socialinę situaciją ir organizuoja šeimų (asmenų) gyvenimo ir buities sąlygų, pajamų, užimtumo, turto, vaikų priežiūros ir kitų aplinkybių patikrinimą;

 • piniginės socialinės paramos administravimo srityje:
 • apskaičiuoja, skiria (priima sprendimą), organizuoja mokėjimą bei teikimą įvairių socialinių išmokų (pašalpų, šalpos pensijų, šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų, vienkartinių bei kitų socialinių išmokų) įstatymų, kitų teisės aktų, savivaldybės institucijų norminių aktų nustatyta tvarka;

 • nukreipia savivaldybės gyventojus (senyvo amžiaus asmenis, suaugusius asmenis su negalia ir vaikus su negalia bei kitus asmenis) į valstybines socialinės globos įstaigas;

 • organizuoja dokumentų rengimą ir išvadų teismui teikimą veiksniems asmenims dėl senatvės, ligos ar negalios negalintiems savimi pasirūpinti rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo, neveiksniems asmenims – pripažinimo neveiksniais, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo, pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą dalyvauja teismuose, atstovaujant minėtų asmenų interesus ir teises, kontroliuoja suaugusių asmenų rūpintojų ir globėjų pareigų vykdymą;

 • nustato asmens specialiųjų poreikių lygį ir priima sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo;

 • organizuoja būsto pritaikymą žmonėms su negalia;

ESANT POREIKIUI RAJONO GYVENTOJAI GALI BŪTI APGYVENDINTI KITŲ MIESTŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

 

PALANGA

 

PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBA

Žvejų 4, Palanga,
Tel. (8460) 48412, mob. +37061684224
El. paštas tarnyba@pspt.lt
http://pspt.lt

Tikslas –užtikrinti Palangos miesto bendruomenės nariams socialinį saugumą, bei padėti įveikti socialinę atskirtį teikiant kokybiškas paslaugas,ugdant gebėjimus savarankiškai rūpintis savimi ir integruotis į visuomenę asmenims dėl amžiaus ir neįgalumo iš dalies neturintiems, neįgijusiems, arba praradusiems gebėjimus rūpintis asmeniniu gyvenimu.

Specialistai. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, slaugytojos, kineziterapeutai, užimtumo specialistai.

Patekimo tvarka. Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas dėl pagalbos į namus paslaugos gavimo kreipiasi į Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybą adresu Žvejų 47 (tel.8 460) 48 42

Comments are closed.