Teisinė informacija

Teisinės paslaugos – tai teikiama pagalba asmeniui (šeimai), kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus.

 

NEĮGALIEMS VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS

 

ATOSTOGOS

Darbuotojams, vieniems auginantiems neįgalų vaiką, suteikiamos 35 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos.

DARBO KODEKSAS 166 straipsnis

Teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po 6 mėnesių nepertraukiamo darbo įmonėje, turi darbuotojai vieni auginantys neįgalų vaiką.

DARBO KODEKSAS 169 straipsnis

Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų – iki 30 kalendorinių dienų suteikiamos nemokamos atostogos darbuotojų reikalavimu.

DARBO KODEKSAS 184 straipsnis

BŪSTAS

Valstybės parama būstui įsigyti, ar pritaikyti neįgaliųjų poreikiams teikiama:

 • nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims;

 • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis;

 • šeimoms, kuriose yra asmuo pripažintas nedarbingu arba iš dalies darbingu, arba asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI BEI DAUGIABUČIAMS MODERNIZUOTI ĮSTATYMAS 4 straipsnis

Subsidija valstybės remiamo būsto kredito limito daliai padengti teikiama kreditų gavėjams - nedarbingiems arba iš dalies darbingiems, arba kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis, arba šeimoms, kuriose yra asmuo pripažintas nedarbingu arba iš dalies darbingu , arba asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis. - padengiama 20 proc. suteikto kredito (ar kredito likučio) sumos.

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI BEI DAUGIABUČIAMS MODERNIZUOTI ĮSTATYMAS 6 straipsnis

Teisę į savivaldybės socialinį būstą turi šeimos ir asmenys, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo dieną ir prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimą yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI BEI DAUGIABUČIAMS MODERNIZUOTI ĮSTATYMAS 8 straipsnis

DARBAS

Darbo rinkoje papildomai remiami:

 • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

 • šeimos pasirinkimu vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas, faktiškai auginantis neįgalų vaiką iki 18 metų.

UŽIMTUMO RĖMIMO ĮSTATYMAS 4 straipsnis

Įdarbinimas subsidijuojant:

 • darbdaviams įdarbinusiems asmenis, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį asmenį per visą jų darbo laikotarpį mokama faktiškai dirbtą laiką pagal LRV patvirtintą minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio subsidija;

 • darbdaviams įdarbinusiems asmenis, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ir šeimos pasirinkimu vaiko motiną (įmotę) arba tėvą (įtėvį), vaiko globėją, rūpintoją, faktiškai auginantį neįgalų vaiką iki 18 metų, subsidijos darbo užmokesčiui mokamos iki 12 mėnesių.

UŽIMTUMO RĖMIMO ĮSTATYMAS 26 straipsnis

Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), apmokant už tai iš įmonių, įstaigų, organizacijų ir ūkio lėšų.

DARBO KODEKSAS 214 straipsnis

Atleidimas iš darbo:

 • darbo sutartis su darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, neįgaliaisiais, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus.

 • pirmenybės teisę būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius turi darbuotojai, kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki 16 metų arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

DARBO KODEKSAS 135 straipsnis

Darbuotojui vienam auginančiam neįgalų vaiką iki 18 metų, pareikalavus turi būti nustatomas ne visas darbo laikas ar darbo savaitės laikas nustatomas (apmokant proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui).

DARBO KODEKSAS 146 straipsnis

Viršvalandinis darbas darbuotojams vieniems auginantiems vaiką iki 18 metų gali būti skiriamas tik jų sutikimu.

DARBO KODEKSAS 150 straipsnis

FINANSINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS

Asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, skiriamos ir mokamos slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos  2,5 bazinės pensijos dydžio (toliau - BSI).

Asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, skiriamos ir mokamos  nuolatinės priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos  (vaikams su sunkiu neįgalumo lygiu ir nedarbingiems asmenims iki 24 metų – 1 bazinės pensijos dydžio, vaikams su vidutiniu neįgalumo lygiu - 0,5 bazinės pensijos dydžio, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims - 0,5 bazinės pensijos dydžio).

Asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, turi teisę kartą per šešis metus gauti specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją (iki 32 BSI dydžio), jeigu patys gali vairuoti automobilį.

Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją kartą per šešis metus turi teisę gauti ir šeimos, kurios augina neįgalų vaiką iki 18 metų ir kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Asmenims, kuriems nustatytas Specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, skiriama ir mokama transporto išlaidų kompensacija (0,25 BSI dydžio).

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMAS NR. A1-120/V-346 „DĖL SPECIALIŲJŲ NUOLATINĖS SLAUGOS, NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS IR TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ SĄRAŠO, TVARKOS APRAŠO IR PAŽYMŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“

20 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos mokamos auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma - iki 24 m.), neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingi ir kurių šeimose nėra darbingų šeimos narių.

Jeigu šeimoje gyvena du ir daugiau nedarbingų neįgaliųjų, išmoka mokama vienam iš neįgaliųjų asmenų nepriklausomai nuo to, ar šeimoje yra darbingų šeimos narių.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 m. BALANDŽIO 6 d. ĮSAKYMO Nr. A1-98 „DĖL IŠMOKŲ NEĮGALIESIEMS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

MOKSLAS

Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, formaliojo švietimo programas gali baigti per trumpesnį ar ilgesnį negu nustatytą laiką, gali mokytis su pertraukomis, šias programas gali baigti atskirais moduliais. Mokiniai, turintys labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gali mokytis iki 21 metų.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir visuotinį švietimą teikiančios mokyklos, kiti švietimo teikėjai, atskirais atvejais – mokyklos (klasės), skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdyti.

ŠVIETIMO ĮSTATYMAS 14 straipsnis

TEISINĖ PAGALBA

Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius, turi asmenys:

 • kuriems nustatytas sunkus neįgalumas;

 • šių asmenų globėjai, kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio teisėms ir interesams atstovauti bei ginti.

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS ĮSTATYMAS 12 straipsnis

TRANSPORTO LENGVATOS

Teisė įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba mėnesinį vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 proc. nuolaida, turi:

 • asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis)

 • asmenys, pripažinti nedarbingais, asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis).

Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida turi:

 • asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, arba asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II grupės invalidais)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMAS 5 straipsnis

VALSTYBĖS RINKLIAVA

Už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą bei pakeitimą, už dokumento, patvirtinančio asmens gyvenamąją vietą, išdavimą nuo valstybės rinkliavos atleidžiami asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis.

RINKLIAVŲ ĮSTATYMAS 6 straipsnis

VYKIMAS PER PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUS

Teisę vykti be eilės turi lengvieji automobiliai, kuriais vežami asmenys, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais, arba asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgalūs vaikai, pateikę neįgaliojo pažymėjimą.

LRV NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. VASARIO 2 D. NUTARIMO NR. 126 „DĖL PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 37.8 punktas

ŽENKLO „NEĮGALUSIS“ IR NEĮGALIŲ ASMENŲ AUTOMOBILIŲ STATYMO KORTELĖS NAUDOJIMAS

Teisę naudoti ženklą turi fizinis asmuo, kuris veža asmenis, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ar sunkus neįgalumo lygis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2010 M. BIRŽELIO 7 D. ĮSAKYMU NR. A1-225 „DĖL ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ NAUDOTI SKIRIAMĄJĮ ŽENKLĄ „NEĮGALUSIS“, NUSTATYMO IR DOKUMENTO, PATVIRTINANČIO TEISĘ NAUDOTI SKIRIAMĄJĮ ŽENKLĄ „NEĮGALUSIS“, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

No Comments Yet.

Leave a comment