UGDYMO PASLAUGOS

Tai teikiama pagalba asmeniui (šeimai) jį auklėjant, ugdant ir formuojant specifinius įgūdžius.

 

KLAIPĖDA

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS  „VERSMĖ“

Kalnupės g. 6, Klaipėda
Tel.  tel. (46) 345 648
paštas: versme.klaipeda@gmail.com
http://www.versmele.lt

Lopšelyje-darželyje vaikai ugdomi nuo 2 iki 7 metų. Įgyvendinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams ugdymo turinys yra individualizuojamas.

Įstaigoje vaikai ugdomi lietuvių kalba, veikia 1 jaunesniojo ikimokyklinio, 5 ikimokyklinio ir 4 priešmokyklinio amžiaus grupės. Kiekvienoje grupėje dirba 1 logopedas ir 2 auklėtojai. Jiems talkina mokytojų padėjėjai, kurie globoja didelių ugdymosi poreikių turinčius vaikus, padeda suprasti ir atlikti užduotis, geriau jaustis laisvalaikiu. Taip pat teikiamos konsultacijos nelankančių ikimokyklinių įstaigų vaikų šeimoms, auginančioms specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus.

Įstaiga dirba penkias dienas per savaitę. Grupių darbo laikas nuo 7.30 val. iki 18.00 val. Kitos paslaugos (papildomos veiklos kambarėliai, masažas, specialistų konsultacijos) yra teikiamos nemokamai pagal mokslo metais sudarytus tvarkaraščius.

Specialistai: judesio korekcijos pedagogė, logopedai, psichologė.

Patekimo tvarka. Priėmimas į lopšelį- darželį vyksta pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą.

Mokėjimas. Mokama pagal nustatytą Klaipėdos miesto savivaldybės dydį už vaikų išlaikymą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS  „SAKALĖLIS“

Šiaulių g. 11,  Klaipėda
Tel. 8 46 346057
El. paštas: sakalelis@balticum-tv.lt
www.sakalelis.lt

Lopšelyje- darželyje „Sakalėlis“ organizuojamas specialusis ugdymas- tai įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinių ir kitų negalių turintiems 1,5- 6 metų amžiaus vaikams. Teikiamos paslaugos:

 • kvalifikuota logopedo, specialiojo pedagogo pagalba;
 • judesio korekcijos mokytojo pagalba;
 • kineziterapeuto pagalba ( gydomoji mankšta; kūno ar atitinkamų jo dalių masažas;
 • šilumos kompresai; povandeninis masažas, kojų hidromasažas);
 • pojūčių lavinimo kambarėlis.

Mūsų tikslas: užtikrinti kokybišką ugdymą, paruošti vaikus tolimesniam ugdymui įvairiose švietimo institucijose.

Specialiųjų poreikių vaikams vykdoma ,,Pritaikyta specialiojo priešmokyklinio ugdymo programa". Vaikams, turintiems kompleksinius raidos sutrikimus, taikomos individualios ugdymo programos.

2 specialiojo ugdymo grupės dirba 24 valandas per parą 5 dienas per savaitę.

Specialistai: judesio korekcijos pedagogai, logopedai, kineziterapeutai.

Patekimo tvarka. Priėmimas į lopšelį- darželį vyksta pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą.

Mokėjimas. Mokama pagal nustatytą Klaipėdos miesto savivaldybės dydį už vaikų išlaikymą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose.

 

VŠĮ KLAIPĖDOS SPECIALIOJI MOKYKLA- DAUGIAFUNKCINIS CENTRAS “SVETLIAČIOK“

Baltijos per. 49, Klaipėda
Tel.  8 46 345930
El. paštas: svet.mokykla@gmail.com
www.svetliaciok.lt

Viešoji įstaiga „Klaipėdos specialioji mokykla- daugiafunkcinis centras “Svetliačiok“ veikia švietimo, sveikatos priežiūros bei socialinėje srityje ir viešai teikia šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

Įstaigoje komplektuojamos daugiafunkcinio pobūdžio grupės bei klasės (dėstomomis rusų ir lietuvių kalbomis) pagal ugdytinių specialius poreikius ir gebėjimus. Vykdomas:

 • ikimokyklinis specialusis ugdymas vaikams, turintiems negalią nuo 3 m. (išskirtiniais atvejais galima kreiptis anksčiau, gali būti sudaroma individuali programa). Grupėse dirba specialieji pedagogai;
 • specialusis ugdymas vaikams nuo 7 m. iki 18 metų;
 • dienos socialinė globos paslaugų teikimas vaikams ir suaugusiems asmenims nuo 18 metų.

Įstaigoje veikia kompleksas, taikantys psichologinės pagalbos, fizioterapijos, kineziterapijos, ergoterapijos, ir kitas medicininės reabilitacijos priemones.

Specialistai: specialieji pedagogai, logopedai, ergoterapeutai, masažistai, socialiniai darbuotojai.

Patekimo tvarka: kreiptis į įstaigą, pateikti gimimo liudijimą ( ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), neįgaliojo pažymėjimą, pažymą apie pajamas.

Mokėjimas. Paslaugos mokamos atsižvelgiant į vaiko (asmens) ir jo šeimos narių pajamas.

 

KLAIPĖDOS "MEDEINĖS" MOKYKLA

Panevėžio g. 2, Klaipėda
Tel. 8 46 497893
El paštas: klaipėdosmedeine@gmail.com
http://www.klaipedosmedeine.lt/

Mokyklos tikslai:

 • Sudaryti palankiausias sąlygas puoselėti vaiko gebėjimus, lemiančius asmenybės visapusišką vystymąsi, jo integracijos į visuomenę sėkmę, siekiant išugdyti asmenį, pajėgų savarankiškai spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas.
 • Organizuoti vaikų ir jaunuolių su protine negalia socialinę adaptaciją bei reabilitaciją.
 • Siekti ugdytinių socialinės adaptacijos visais amžiaus tarpsniais.
 • Aprūpinti reikiamomis mokymosi ir techninėmis priemonėmis.

Specialiojo ugdymo paslaugos teikiamos nuo 7 m. iki 21 m.

Yra sudaryta galimybė vaikams, turintiems negalią gyventi mokyklos bendrabutyje. Mokiniai mokyklos bendrabutyje apgyvendinami nemokai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrabutyje mokiniai gyvena tik mokymosi dienomis, t.y. 5 dienas per savaitę.

Specialistai: socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, psichologai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.

Pateikimo tvarka: kreiptis į mokyklos administraciją, pateikiant gimimo liudijimą.

 

KLAIPĖDOS PSICHOLOGINĖ PEDAGOGINĖ TARNYBA

Debreceno 41-1,  Klaipėda
tel.: 8-46-342253, fax.: 8-46-345420,
e-paštas: KlaipedosPPT@gmail.com
www.klaipedosppt.lt/

Uždaviniai:

 • Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams bei šiais klausimais konsultuoti jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus.
 • Teikti individualios ir grupinės psichoterapijos paslaugas vaikams ir mokiniams.
 • Įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, skirti specialųjį ugdymą arba rekomenduoti galimą ugdymo formą, būdus ir metodus, specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, tinkamą vaikui ugdymo įstaigą.
 • Konsultuoti ir pagal galimybes teikti specialiąją pedagoginę pagalbą ugdymosi problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims.
 • Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Specialistai: psichologai, logopedai, specialieji pedagogai.

Mokėjimas: vaikams (nuo trejų metų), paaugliams ir jaunuoliams, besimokantiems Klaipėdos bendrojo  lavinimo mokyklose, jų mokytojams ir tėvams (globėjams) pagalba teikiama nemokamai.

Kitiems asmenims pagalba yra mokama.

 

GARGŽDAI

 

GARGŽDŲ  UGDYMO  CENTRAS „NAMINUKAS“

Kranto g. 3,  LT-96112 Gargždai
Tel. faksas (8 46) 45 27 75
El. paštas: ucnaminukas@gmail.com
http://www.ucnaminukas.lt/

Tikslai:

 • vertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • įvairiomis formomis organizuoja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ugdymą, pripažįstant jų gebėjimus ir potencines galias
 • teikia pedagoginę ir medicininę bei kitą pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo, regos, intelekto, judesio ir padėties, kompleksinių raidos sutrikimų
 • teikia masažo, kineziterapijos paslaugas vadovaujantis gydytojų rekomendacijomis

Specialistai: mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, kineziterapeutas-masažistas.

Patekimo tvarka. Kreiptis į Gargždų ugdymo centro administraciją.

 

GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kvietinių g. 28 Gargždai
Tel. (8 46) 45 32 43
El. paštas: krantasvid@mail.lt
http://www.krantas.ku.lt/Apie.htm

Tikslai:

 • vertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • įvairiomis formomis organizuoja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ugdymą, pripažįstant jų gebėjimus ir potencines galias
 • teikia pedagoginę ir medicininę bei kitą pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo, regos, intelekto, judesio ir padėties, kompleksinių raidos sutrikimų

Mokykloje teikiama medicininė, psichologinė, socialinė ir specialioji pedagoginė bei specialioji pagalba.

Specialistai: mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, socialinė pedagogė, psichologė, specialioji pedagogė-logopedė.

Patekimo tvarka. Kreiptis į Gargždų ugdymo centro administraciją.

 
KLAIPĖDOS RAJONO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Cvirkos 19 Gargždai
Tel./faks. (8 46) 453 945
El. paštas   klrppt@gmail.com
http://www.klrppt.lt/

Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.

Tarnybos uždaviniai:

 • kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą;
 • stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu.
 • padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

Įvertina tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus asmenų nuo 3 iki 18 metų (turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresnius, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), gyvenančių savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomų mokyklose bei vaikų globos namuose, kurių steigėja yra Savivaldybės taryba, steigėjams sudarius sutartis, specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.

Specialistai: psichologai, specialieji pedagogai, logopedai, gydytojas neurologas.

Mokėjimas. Paslaugos nemokamos Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenantiems ar besimokantiems vaikams.

 

KRETINGA

 

KRETINGOS MARIJOS TIŠKEVIČIŪTĖS MOKYKLA

Savanorių g. 58, 97114 Kretinga
Telefonas  (8 445) 78987
El.paštas sekretore@tiskeviciute.kretinga.lm.lt
http://www.tiskeviciute.kretinga.lm.lt/

Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, turintį gebėjimų, kompetencijų, būtinų sėkmingai integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą. Priimami vaikai nuo 3 m. iki 21 m. Mokyklos veiklos uždaviniai:

 • teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, mokiniams - pradinį ir pagrindinį išsilavinimą;
 • lavinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus ir mokinius, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias;
 • tenkinti vaikų ir mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;
 • teikti vaikams ir mokiniams reikiamą pagalbą;
 • užtikrinti sveiką ir saugią ugdymosi(-si) aplinką.

Specialistai raidos pediatrė, logoterapeutė, socialinė darbuotoja, psichologė, kineziterapeutas

Mokėjimas Teikiamos paslaugos yra nemokamos, apmokamos Teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

 

KRETINGOS RAJONO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Pabrėžos g. 8 Kretinga
Kodas: 164581875
Tel./faks. (8 445) 78939
El. paštas ppt@tarnyba.kretinga.lm.lt
www.tarnyba.kretinga.lm.lt/

Tarnybos pagrindinis tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams. Kiti Tarnybos tikslai:

 • nustatyti vaiko specialiųjų pedagoginių ir psichologinių problemų esmę ir suteikti reikiamą pagalbą;
 • pagerinti vaikų ir mokinių ugdymosi veiksmingumą, padedant jiems įveikti socialinę atskirtį, atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, atskleisti ir realizuoti savo žmogiškuosius resursus, taip pat teikti reikalingą konsultacinę ir informacinę pagalbą jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir mokykloms;
 • vertinti vaiko specialiąsias pedagogines ir psichologines problemas, dalyvaujant reikalingiems specialistams (vaiko pedagogui, specialiajam pedagogui, psichologui, logopedui, gydytojui neurologui ir kitiems). Su įvertinimo išvadomis supažindinti vaiko tėvus (ar globėjus), esant galimybei jas aptarti.

Specialistai: psichologai, specialieji pedagogai, logopedai, gydytojas neurologas.

Patekimo tvarka kreipiasi į Kretingos pedagoginę psichologinę tarnybą

Mokėjimas: paslaugos nemokamos Kretingoje gyvenantiems ar besimokantiems vaikams

 

PALANGA

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS "ŽILVINAS"

Sodų g. 63,Palanga,
Tel. (8 460) 43 410, 54 235
El. p. darzelis@palangoszilvinas.lt
www.palangoszilvinas.lt

Misija- lopšelis-darželis ,,Žilvinas“ yra bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo mokykla kokybiškai teikianti ikimokyklinio, specialiojo ugdymo, priešmokyklinio rengimo ir sveikatos priežiūros paslaugas.

Prioritetinės veiklos kryptys:

 • vaikų sveikatos saugojimas (silpnos sveikatos vaikų reabilitacija, racionali, kokybiška mityba, judėjimo aktyvinimas),
 • pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikui, neįgalių integracija,
 • liaudies tradicijų perteikimas ir puoselėjimas.

Teikiama pagalba vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą. Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose taikydamas specialiuosius darbo būdus ir metodus lavina sutrikusias funkcijas bei padeda vaikams įsisavinti mokomąją medžiagą. Individualiai konsultuoja tėvus bei pedagogus ugdymo klausimais, supažindina su prevencine veikla, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose.

Patekimo tvarka ,,Dėl vaikų priėmimo į Palangos lopšelį-darželį „Žilvinas“ vykdančio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas" direktoriaus įsakymas 2014 m. rugsėjo 10 d. Nr. V1-90)

Specialistai: logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, sveikatos priežiūrosspecialistas.

Mokėjimas ,,Dėl užmokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos skyriuje" (Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-11-06 sprendimas Nr. T2-308).

 

PALANGOS „BALTIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Sodų g. 50, Palangos m.
Tel. 8 (460) 48686
baltijos.mokykla@zebra.lt
http://www.baltijosmokykla.lt/naujienos.html

Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla- ugdymo institucija, vykdanti formaliojo ir neformaliojo pradinio, pagrindinio ir specialiojo ugdymo programas, siekianti suteikti kompetencijas, atitinkančias ugdymo programas ir standartus, telkianti mokyklos bendruomenę tapti besimokančia organizacija, ugdančia laisvą, mąstantį, suvokiantį mokymosi visą gyvenimą svarbą, tautinę ir pasaulio kultūrą jauną žmogų.

Mokykloje teikiamos specialiojo ugdymo paslaugos- padeda specialiųjų poreikių mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą, įveikti socialinę atskirtį.

Specialistai: socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, logopedas.

Patekimo tvarka: Prašymai dėl priėmimo į Palangos „Baltijos“ pagrindinę mokyklą priimami Palangos  Švietimo skyriaus (Vytauto g. 21) raštinėje. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti:

 • nustatytos formos prašymą (pildomas Švietimo skyriuje);
 • pradinio išsilavinimo pažymėjimą (išduoda mokykla);
 • gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (einamųjų arba praėjusių metų, išduotą savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta);
 • gimimo liudijimą.

 

PALANGOS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

Vasario 16-osios g. 6/ Plytų g. 10 Palanga
Tel./fak. 40106, mob. 8 620 96165
el. paštas: info@palangosspt.lt
http://www.palangosspt.lt/index.php?page=nuostatai

Palangos švietimo pagalbos tarnyba - įstaiga, kurios pagrindinė veikla - teikti psichologinę, informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą asmenims iki 21 metų, reikiamą informacinę, konsultacinę pagalbą mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams, taip pat vykdyti jiems skirtas kvalifikacijos tobulinimo programas.

Veiklos tikslai ir uždaviniai

 • Teikti psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę, metodinę pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai.
 • Teikti specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą.
 • Vykdyti šviečiamąją veiklą specialiojo ugdymo klausimais.

Specialistai: socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, logopedas, gydytojas neurologas, metodininkas.

Patekimo tvarka.

Mokėjimas Tarnybos specialistai teikia nemokamas paslaugas Palangos miesto vaikams, mokytojams, specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams). Kitų rajonų ir miestų vaikams, mokytojams, specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams) pagal jų pageidavimą gali būti teikiamos mokamos paslaugos.

Comments are closed.